Main Ad

Ενημέρωση του ΣΕΠΚ για την Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του πως ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών για τη Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας ορίζεται το διάστημα:

13 Νοεμβρίου 2023 έως και 4 Δεκεμβρίου 2023

Η κατάθεση της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της υπηρεσίας τηλε-υποδοχής αιτημάτων: Αιτήσεις προπονητών Αίτηση συμμετοχής Σχολής Προπονητών πατώντας το εικονίδιο "Σύνδεση".

Προσοχή: όχι γενική αίτηση!

Όλα τα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στην Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής – Αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στη θέση Προπονητές – Σχολές Α3.115 - θα πρέπει να κατατεθούν επισυναπτόμενα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής αιτημάτων.

Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας

Η Ιατρική Βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην παρακολούθηση της διδασκαλίας του αθλήματος, χορηγείται από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, ή Οικογενειακό ιατρό, Ιδιώτη ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (προτείνεται να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Ξενόγλωσσο πτυχίο ή δίπλωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντιστοιχία ή ισοτιμία αυτού.

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986), περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη.

Ευκρινής Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

Προπονητική εμπειρία
Η προπονητική εμπειρία ελάχιστης διάρκειας 8 μηνών ως προπονητής Γ’ επιπέδου σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο / ομοσπονδία, βεβαιώνεται με:
α) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" (έντυπο 3 ή 4) ή ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο και
β) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.

Για "μεταφορά" μαθημάτων για πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ και απόφοιτους σχολών προπονητών μετά το 2016 :
Πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ και άλλων τμημάτων ΑΕΙ καθώς και απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ Επιπέδου της ΓΓΑ οι οποίες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21.04.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί, στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς. Αυτό αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος(ΑΕΙ), ή από το δίπλωμα Σχολής Προπονητών που παρακολούθησαν.

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου: www. gov.gr και να το υποβάλουν, ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

Άλλες πληροφορίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31/12/2023.
Μέρος του διδακτικού αντικειμένου έως του ποσοστού 60% θα καλυφθεί με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Μετά το έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με προσωρινούς πίνακες εισακτέων και απορριπτέων και μετά από την περίοδο των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες, το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης ίδρυσης της σχολής.